ZASADY FUNKCJONOWANIA

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO OCHRONKI ŚW. Józefa w Olszanie
W CZASIE EPIDEMII

 

1. Do przedszkola mogą przyjść wyłącznie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i nie mają innej możliwości zorganizowania opieki nad dzieckiem.

2. Jedna grupa w naszym przedszkolu może liczyć max. 12 dzieci.

3. Rodzic ponosi odpowiedzialność za podjętą decyzję wysłania dziecka do przedszkola, znając czynniki ryzyka związane z epidemią COVID-19.

4. Dziecko musi być całkowicie zdrowe. Nie mogą być przyjęte dzieci z osłabioną odpornością i chorobami przewlekłymi, a przede wszystkim z alergiami i astmą.

5. Rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz,
że w ciągu ostatnich 14 dni nie miało ono kontaktu z żadną osobą zarażoną, przebywającą w kwarantannie lub izolacji.

6. Rodzice są zobowiązani do przypomnienia dziecku podstawowych zasad higieny (prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, zachowywania bezpiecznej odległości).

7. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów jakichkolwiek przedmiotów. Nie będą też myć zębów.

8. Rodzic jest zobowiązany zapewnić dziecku, które ukończyło 4 rok życia osłonę nosa i ust w drodze do przedszkola i z powrotem.

9. Każdy rodzic jest zobowiązany zdezynfekować ręce przy wejściu do budynku przedszkola oraz zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przyprowadzania i odprowadzania dziecka.

10. Codziennie przy odbiorze dziecka przez wyznaczonego do tego pracownika – będzie mierzona temperatura zarówno dziecku jak i opiekunowi (rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do drzwi i zabiera maseczkę dziecka).

11. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia rodziców do szatni, sali zajęć i łazienek. Dzieci będą odbierane rano, a potem wyprowadzane do rodzica - przez pracownika przedszkola.

12. Rodzice są zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu.

13. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola niepokojących objawów chorobowych u dziecka, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola (w tym czasie dziecko przebywa w przygotowanej na terenie przedszkola „izolatce”).

14. Przedszkole w pierwszej kolejności zobligowane jest do troski o bezpieczeństwo
i sprawowania opieki nad dzieckiem stąd w przewidywanej grupie mieszanej będą się odbywać przede wszystkim zajęcia opiekuńcze. Materiały do pracy w domu nadal będą przesyłane na utworzoną w tym celu pocztę meilową.

15. W związku z obostrzeniami i wytycznymi GIS jesteśmy zobowiązani przygotować salę pobytu dzieci w taki sposób, żeby każdego dnia mogła zostać dokładnie zdezynfekowana (stąd usunięte zostaną m.in. dywan, misie, lalki, małe klocki, książki, puzzle, gry planszowe, a na placu zabaw zabezpieczone taśmą piaskownica i inne sprzęty trudne do zdezynfekowania.).

16. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor placówki, po przeprowadzonym wywiadzie z rodzicem zgłaszającym dziecko.

 

Powyższe zasady będą obowiązywały do momentu ich odwołania.

Procedura postępowania

 na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania

na COVID-19 

Przedszkole Niepubliczne Ochronka pw. św. Józefa

 w Olszanie

 

 

§ 1

 

1.    „Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”, zwana dalej „procedurą”, obowiązuje od dnia 22 maja 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne. 

2.    Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Niepublicznym Ochronce pw. św. Józefa w Olszanie, niezależnie od formy zatrudnienia.

3.    Procedura dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających
do przedszkola.

§ 2

 

1.    Dyrektor i pracownicy przedszkola zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. 

2.    Pracownik przedszkola, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:

1)      duszność;

2)      stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C, a 38°C);

3)      objawy przeziębieniowe;

4)      gorączka;

5)      kaszel;

6)      duszności i kłopoty z oddychaniem;

7)      bóle mięśni i ogólne zmęczenie

 

nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym najbliższego szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.

3.    O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 1, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy, formie komunikacji na odległość.

4.    Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.

5.    W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji „Izolatorium”, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

6.    W sytuacji opisanej w ust. 5, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.

7.    Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

8.    Zadania określone w ust. 7, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.

9.    Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających
 w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie (wzór  - załącznik nr 1).

10. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

11.  W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

 

§ 3 

 

1.    W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

2.    W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od pozostałych dzieci na odległość co najmniej 2 metrów lub odprowadzone do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji „Izolatorium”, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

3.    Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.

4.    W sytuacji opisanej w ust. 1, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.

5.    Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).

6.    Zadania określone w ust. 5, wykonuje opiekun grupy, w której przebywało dziecko lub inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.

7.    Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.

 

 

8.    W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 7, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

9.    W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

10. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.

11.  Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora przedszkola, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemilogiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych

z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 4 

 

1.    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do dyrektora przedszkola, zaś dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.

2.    W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.

3.    W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w ust. 2, dyrektor ustala inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem. 

 

§ 5 

 

1.    „Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”,  podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola Niepublicznego Ochronki pw. św. Józefa w Olszanie oraz jest udostępniona do wglądu w pokoju nauczycielskim.

2.    Procedura obejmuje wszystkich pracowników Przedszkola Niepublicznego Ochronki pw. św. Józefa w Olszanie.

3.    Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek zespołu nauczycieli/rady pedagogicznej dyrektor przedszkola.

4.    Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

  

 

                 

                                                                                                                                      s.Angelika Stala

    (dyrektor przedszkola)     

Olszana, 22.05.2020 r.