top of page

   

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

s. mgr Angelika Stala

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

Okres stażu: od 01.09.2023 r. do 31.05.2024 r.

 1. DANE OSOBOWE:

Imię i nazwisko nauczyciela: s. mgr Angelika Stala

Nazwa placówki: Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP Ochronka Pw. św. Józefa

Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Posiadane kwalifikacje: Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

 

 1. STAŻ:

Opiekun stażu: mgr Monika Malinowska

Dyrektor placówki: s. mgr Elżbieta Kęska

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2023 r.

Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2024 r.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

 2. Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).

 

 1. CELE ROZWOJU ZAWODOWEGO:

 

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej;

 • Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola;

 • Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;

 • Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.

 

 • Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań;

 • Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

 • Doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

 • Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego;

 • Doskonalenie umiejętności ewaluacji własnej pracy i wykorzystywanie jej wyników do dalszej pracy.

 

 1. PLAN DZIAŁANIA

§ 7 ust. 2 pkt 1

 

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu

doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

 

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

1. Poznanie procedury

osiągania awansu

zawodowego

1. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:

- Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni

awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).

IX 2023

2. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i prezentacji dorobku zawodowego.

cały okres stażu

3. Założenie teczki „Awans zawodowy”.

4. Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu.

5. Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (strony internetowe, czasopisma).

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

cały okres stażu

2. Doskonalenie

zawodowe - kontynuacja

i podejmowanie różnych

form doskonalenia

zawodowego

1. Udział w kursach, warsztatach i szkoleniach zewnętrznych oraz w formie on-line;

2. Udział w szkoleniach w ramach WDN;

3. Samokształcenie (czytanie literatury związanej z pracą nauczyciela, publikacji, artykułów i blogów
o tej tematyce, obserwacja pracy innych nauczycieli);

5. Doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzez tworzenie i wykorzystywanie materiałów i pomocy

dydaktycznych w celu podnoszenia poziomu atrakcyjności zajęć;

 1. Kontynuowanie studiów podyplomowych na kierunku „Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna”;

 

cały okres stażu

3. Publikacje własnych

prac

1. Publikacja rocznego autorskiego planu „Na Edmundowych ścieżkach prawdy, dobra i piękna” na stronie internetowej przedszkola: www.ochronkaolszana.pl.

2. Publikacja fotogalerii z wybranych wydarzeń i zajęć przedszkolnych na stronie przedszkola
i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP: www.ochronkaolszana.pl  i www.sluzebniczkitarnow.pl.

 

cały okres stażu

4. Realizacja zadań

dodatkowych

1. Prowadzenie strony internetowej i Facebooka przedszkola;

2. Współorganizowanie konkursów i przeglądów wewnątrz i zewnątrz przedszkolnych;

3. Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych;

4. Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej i spotkań z Rodzicami;

5. Udział w ogólnopolskich programach: „Klub Mleczaka”.

 

cały okres stażu

5. Współpraca

z opiekunem stażu

1. Omówienie i ustalenie przebiegu stażu;

2. Konsultacje dotyczące treści zawartych w planie rozwoju zawodowego;

3. Ustalenie harmonogramu i tematyki zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora.

cały okres stażu

4. Ustalenie sposobu dokumentowania współpracy;

5. Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz omówienie ich.

4 godziny w

ciągu trwania

stażu

 

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

1. Diagnoza

umiejętności

i wiadomości dzieci

1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej zakończonej
   wyciagnięciem wniosków do dalszej pracy;

2. Opracowywanie informacji o gotowości szkolnej;

3. Analiza opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

cały okres stażu

2. Wykorzystanie

wiedzy na temat

możliwości, potrzeb

i zainteresowań dzieci

1. Uwzględnienie wyników diagnozy przy planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej;

2. Indywidualizacja pracy na zajęciach;

3. Praca indywidualna z dziećmi w celu rozwijania zainteresowań i zdolności;

4. Praca indywidualna z dziećmi, mającymi trudności w określonych obszarach rozwoju.

cały okres stażu

3. Praca z dzieckiem z

trudnościami

1. Konsultacje z rodzicami w celu przedstawienia swoich spostrzeżeń i zaleceń;

2. Pisanie opinii nauczyciela o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu

    na prośbę rodziców;

3. Zapoznanie z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej;

4. Organizowanie pracy indywidualnej na podstawie opracowanego planu dydaktyczno – wyrównawczego.

cały okres stażu

4. Praca z dzieckiem

zdolnym

1. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych, recytatorskich, itp.;

2. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w celu rozpoznawania zainteresowań dzieci;

3. Organizowanie pracy indywidualnej na podstawie opracowanego programu.

cały okres stażu

 

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

1. Wykorzystywanie

metod aktywizujących

podczas zajęć

1. Gry dydaktyczne – gry planszowe, domino, dobieranki, memo obrazkowe, itd.

2. Zabawy integracyjne – zabawy w kole, zabawy budujące zaufanie do drugiej osoby, zabawy pomagające nawiązać kontakt z innymi dziećmi, zabawy relaksacyjne w parach, zabawy
z muzyką;

3. Elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – łączenie w zabawie ruchu, dotyku
i muzyki; Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości oraz zaufania do drugiej osoby;

4. Elementy Metody Dobrego Startu – zabawy rozwijające funkcje językowe i spostrzeżeniowe.

5. Zabawy paluszkowe – stosowane w celu rozwijania motoryki małej;

6. Elementy muzykoterapii – eliminowanie napięć emocjonalnych oraz rozwijanie zdolności muzycznych;

poprzez ćwiczenia fonacyjne, oddechowe, z instrumentami, słuchanie różnych gatunków muzyki, łączenie muzyki z innymi środkami wyrazu (taniec, ruch, gest, plastyka, itp.);

7. Burza mózgów – stosowana podczas rozpoczęcia nowego tematu oraz w celu utrwalenia informacji lub rozwiązania jakiegoś problemu;

8. Metoda symulacji – przedstawianie ruchem, słowem i gestem w bezpiecznych warunkach określonych sytuacji i zachowań w celu utrwalenia zdobytej wiedzy - scenki sytuacyjne, elementy dramy;

9. Eksperymenty, doświadczenia i zabawy badawcze;

10. Elementy Metody B. Strauss – wplatanie w zajęcia utworów z zakresu muzyki klasycznej oraz innych gatunków w celu rozbudzania wrażliwości muzycznej u dzieci;

11. Bajkoterapia – wplatanie w zajęcia bajek, wierszy i opowiadań tematycznych
i relaksacyjnych oraz pomagających w rozwiązaniu bieżących sytuacji problemowych.

 

cały okres stażu

 

§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

1. Analiza wyników

obserwacji

pedagogicznych

i diagnozy pod kątem

efektywności pracy

1. Sporządzanie arkuszy samooceny oraz sprawozdań z pracy wychowawczo-dydaktycznej w danym semestrze oraz sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego.

2 razy w roku

szkolnym

2. Wysuwanie wniosków do dalszej pracy i wyznaczanie sobie celów;

3. Analiza skuteczności własnych działań poprzez obserwację umiejętności i zachowania dzieci;

4. Analiza sukcesów dzieci w konkursach i przeglądach artystycznych;

5. Rozmowy indywidualne z rodzicami.

cały okres stażu

2. Dokonywanie

autorefleksji działań

edukacyjnych

1. Autorefleksja po każdym przeprowadzonym zajęciu;

2. Rozmowy na temat przeprowadzanych zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub innych nauczycieli;

3. Ewaluacja zajęć przez dzieci biorące w nim udział.

cały okres stażu

3. Prowadzenie zajęć

otwartych dla

nauczycieli

1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji.

2 godziny w

trakcie trwania

stażu

 

§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

1. Dzielenie się z

nauczycielami wiedzą

zdobytą w czasie

szkoleń

1. Przekazywanie informacji zdobytych podczas szkoleń innym nauczycielom;

2. Dzielenie się materiałami uzyskanymi podczas szkoleń;

3. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy podczas szkoleń na zajęciach koleżeńskich i hospitowanych.

cały okres stażu

2. Dzielenie się

swoimi zasobami

1. Udostępnianie innym nauczycielom pomocy dydaktycznych, plansz, ilustracji, kart pracy itp.;

2. Udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć;

3. Udostępnianie nauczycielom informacji i materiałów na temat wybranych projektów, programów

i innych przedsięwzięć oraz zachęcanie do wzięcia w nich udziału;

4. Publikacja istotnych informacji i zdjęć z wybranych wydarzeń i zajęć przedszkolnych na stronach

www.ochronkaolszana.pl  i www.sluzebniczkitarnow.pl.

cały okres stażu

 

7 ust. 2 pkt 6

Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

 

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

1. Poznanie

środowiska rodzinnego

wychowanków i ich

problemów oraz

współpraca z

rodzicami

1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej i diagnozy;

2. Kontakty z rodzicami – rozmowy i konsultacje indywidualne;

3. Opracowywanie informacji o gotowości szkolnej;

4. Zapoznanie z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej;

5. Konsultacje z innymi nauczycielami;

6. Indywidualne rozmowy z dziećmi.

cały okres stażu

2. Umiejętność

uwzględniania w pracy

potrzeb rozwojowych

dziecka, wynikających

z problematyki

środowiska rodzinnego

1. Analiza wniosków z obserwacji i diagnozy pedagogicznej w celu rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci;

2. Opracowywanie i realizacja planów pracy indywidualnej dla dzieci wymagających wsparcia oraz dla dzieci uzdolnionych;

3. Stosowanie różnorodnych metod i form aktywizujących podczas pracy z dzieckiem z uwzględnieniem grupy wiekowej, różnic rozwojowych oraz zainteresowań;

4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

cały okres stażu

3. Promowanie szkoły w

środowisku lokalnym

1. Współorganizowanie konkursów i przeglądów wewnątrz i zewnątrz przedszkolnych;

2. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach i przeglądach organizowanych przez inne placówki;

3. Organizacja uroczystości przedszkolnych (Akademia z okazji dnia 11 listopada, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Zakończenie roku).

4. Organizacja zbiórki „Paczuszka dla Maluszka”.

cały okres stażu

4. Współpraca z

instytucjami

działającymi na rzecz

dzieci

1. W przypadku potrzeby udzielenia dziecku lub jego rodzinie pomocy nawiązanie współpracy z: Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

cały okres stażu

5. Wspieranie

rozwoju społecznego
i emocjonalnego,

odwoływanie się do

autorytetów

i ogólnie

akceptowanych

wartości

1. Wprowadzanie w grupie ogólnych zasad i norm, oraz egzekwowanie przestrzegania ich;

2. Przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją programu „Na Edmundowych ścieżkach prawdy, dobra i piękna” rozwijających właściwe postawy, kompetencje społeczno-emojonalne, jak również poszerzenie wiedzy na temat pozytywnych wartości;

3. Prowadzenie z dziećmi zabaw relaksacyjnych oraz pozwalających na rozładowanie napięć emocjonalnych;

4. Stosowanie w pracy metod bajkoterapii, muzykoterapii itp.

5. Zachęcanie dzieci do udziału w akcjach charytatywnych, np. zbiórka zużytych baterii, zbiórka nakrętek i zużytych znaczków, wspieranie dziewczynki z sierocińca w Kasisi w Zambii.

cały okres stażu

6. Edukacja

prozawodowa

1. Przybliżanie dzieciom podczas zajęć edukacyjnych wybranych zawodów;

2. Zapraszanie rodziców i ciekawych osób do przedszkola w celu prezentacji swojego zawodu;

3. Wycieczki do różnych miejsc pracy wg dostępnych możliwości.

cały okres stażu

7. Kształcenie postaw

obywatelskich
i patriotycznych

1. Zajęcia edukacyjne rozwijające wiedzę na temat naszego kraju, jego symboli oraz swojej miejscowości;.

2. Udział: w akademii z okazji dnia „11 listopada”, w ogólnopolskiej akcji „Hymn dla Niepodległej”,

3. Zapoznawanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi np. z dniem Wszystkich Świętych, ze Świętami Bożego Narodzenia, Nowym Rokiem, Narodowym Świętem

Niepodległości, Świąt Wielkanocnych itp. (np. podczas zajęć edukacyjnych oraz uroczystości przedszkolnych)

cały okres stażu

8. Edukacja

proekologiczna

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, uświadamiających dzieciom potrzebę dbania o środowisko naturalne;

2. Zachęcanie rodziców i dzieci do udziału w akcji „ Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”;

3. Budzenie szacunku do zwierząt i świata przyrody podczas organizowanych wycieczek
i spacerów;

4. Wykorzystywanie odpadów (butelek, kartonów, papierowych rolek, itd.) do prac plastycznych.

cały okres stażu

9. Edukacja

prozdrowotna

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania oraz potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia;

2. Uświadamianie dzieciom szkodliwych skutków zbyt częstego korzystania z telewizora, telefonu, komputera, tabletu oraz innych środków multimedialnych;

3. Realizowanie ogólnopolskiego programu prozdrowotnego: „Klub Mleczaka”.

4. Codzienne prowadzenie zajęć ruchowych.

cały okres stażu

4. Edukacja prozdrowotna rodziców – wywieszanie na tablicy w holu artykułów na temat zdrowego stylu życia.

X 2023 -VI 2024

 

§ 7 ust. 2 pkt 7

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania

w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

 

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

1. Zastosowanie

procedury awansu

zawodowego

1. Analiza przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego :

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.z 2018 r. poz. 967)

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

IX 2023

2. Napisanie planu rozwoju zawodowego.

 

IX 2023

3. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Koniec

roku szkolnego

2. Prowadzenie

dokumentacji pracy

nauczyciela

1. Zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz.U. 2017 poz. 1646 (z późniejszymi zmianami);

2. Analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( z późniejszymi zmianami);

3. Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego;

4. Prawidłowa dokumentacja w dzienniku zajęć;

5. Opracowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej;

6. Prowadzenie obserwacji dzieci 5 i 6 letnich i wypełnianie arkuszy obserwacji oraz diagnozy gotowości szkolnej;

7. Opracowanie programu pracy dydaktyczno – wyrównawczej.

Cały okres stażu

3. Analiza przepisów

związanych z funkcjonowaniem

przedszkola

Analiza takich dokumentów jak:

 1. Ustawa z dnia 07.09.1991r. O systemie oświaty (z późniejszymi zmianami)

- poznanie zasad funkcjonowania systemu oświaty;

- analiza kompetencji organów działających w przedszkolu;

2. Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (z późniejszymi zmianami);

3. Statut Przedszkola Niepublicznego Ochronki św. Józefa w Olszanie;

4. Koncepcja przedszkola.

IX-X 2023

4. Przestrzeganie praw

Dziecka i dbanie o jego dobro, ochrona przed

krzywdzeniem

Upowszechnianie praw dziecka zawartych

w Konwencji o prawach dziecka (Dz.U.1991.120.526 z późniejszymi zmianami) oraz w razie konieczności postępowanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245).

cały okres stażu

5. Aktualizowanie

znajomości przepisów

regulujących pracę

przedszkola

1. Systematyczne śledzenie zmian zachodzących w prawie

2. Śledzenie literatury fachowej

3. Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy

cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 8

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć,
z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

1. Wykorzystanie

komputera i innych

narzędzi

informatycznych

w pracy dydaktycznej

1. Wykorzystywanie w pracy dydaktycznej tablicy interaktywnej w celu wzbogacania zajęć (odtwarzanie muzyki, filmów edukacyjnych, dźwięków, itp.);

2. Tworzenie prezentacji multimedialnych dla dzieci o określonej tematyce (np. prezentacja na temat „Postawa obronna przed atakiem psa”)

3. Opracowywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy itp.;

4. Przygotowywanie i obróbka graficzna plakatów, informacji, zaproszeń, ogłoszeń dla rodziców, dyplomów, podziękowań;

5. Korzystanie z ciekawych stron, blogów i portali na temat edukacji przedszkolnej;

6. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową

7. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera, tableta, smartofona i związanych z nimi aplikacjami;

8. Tworzenie filmików z uroczystości przedszkolnych i umieszczenie ich na You Tube.

 

cały okres stażu

2. Wykorzystanie

komputera do

przygotowywania

dokumentacji

przedszkolnej oraz

dotyczącej awansu

zawodowego

 

1. Napisanie Planu Rozwoju Zawodowego.

IX 2023

2. Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu;

3. Sporządzenie planów pracy, sprawozdań z pracy dydaktyczno-wychowawczej, arkuszów, itp. w wersji elektronicznej;

4. Prowadzenie strony internetowej i Facebooka przedszkola: umieszczanie zdjęć, zamierzeń, dydaktyczno-wychowawczych, ogłoszeń, plakatów, oraz aktualnych informacji dotyczących działalności przedszkola.

cały okres stażu

 

Nadmieniam, iż realizacja niektórych zamierzeń z niezależnych ode mnie przyczyn może być utrudniona i będę je realizować w miarę możliwości. Równocześnie zastrzegam sobie możliwość organizowania i prowadzenia innych zadań, których realizacja będzie wynikać
z bieżących potrzeb oraz warunków.

 

               

 

 

bottom of page