top of page

ODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator:

dyr. s. Angelika Stala

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP

Ochronka pw. św. Józefa

Adres: Olszana 114; 33-386 Podegrodzie

tel: 537-255-153

e-mail: siostryolszana114@interia.pl

REGON: 122670737

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( rozporządzenie o ochronie danych,  Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016r.).

W związku z w/w rozporządzeniem informuję, że dane osobowe są niezbędne do wykonywania podstawowych zadań statutowych przedszkola w ramach powierzonej funkcji przez organ prowadzący. Dane osobowe będą zbierane   w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach i nie będą przetwarzane niezgodnie z tymi celami, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne. Równocześnie informuję, że macie Państwo prawo do:

  • sprostowania,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • dostępu do Waszych danych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

Dane osobowe będą przechowywane w przedszkolu przez okres wynikający   z przepisów ustawy „Prawo oświatowe” (Dz. U z 2017 r. poz. 59, 949, 2203, Dz. U   z 2018 r. poz. 650) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

bottom of page